<p>

3 place

Description

Product : THAI RICE PLUS PROBIOTIC DIETARY SUPPLEMENT
Product Concept
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบใหม่จากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสานไปด้วยคุณค่าจากข้าวไทยและประโยชน์จากจุลินทรีย์สุขภาพ เต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมที่ค้นพบจากงานวิจัยและสามารถพิสูจน์ได้จริง เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก้ผู้บริโภคอย่างแท้จริง
Product Information
เป็นครั้งแรกของโลกในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโพรไบโอติก ที่เกิดจากนวัตกรรมอาหารเลี้ยงเชื้อโพรไบโอติกชนิดใหม่จากทีมวิจัย กระบวนการและขั้นตอนการเกาะติดของจุลิทรีย์กับข้าวไทย ซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน


Team : PROBIOTIC EXPERT
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Share

More